بیمه تکمیل درمان گروهی

آیا می دانستید که با بیمه های تکمیلی تا ۹۰ درصد هزینه های سرسام آور درمانی و پزشکی را می توان جبران کرد؟

فقط داشتن بیمه های خدمات درمانی مانند تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و … جوابگوی تامین هزینه های درمانی نیست.